Translate

Deliler Kasabası

17 Mayıs 2011 Salı

Büyük Kuruluşlar İnsanı Nasıl Değerlendiriyor

Dört yıl boyunca binden fazla şirket üzerinde derinlemesine yapılan araştırmalar sonucunda insanın “değer” olarak yönetiminde en iyi ve en kalıcı uygulamaları aşağıda sıralanan on madde içerisinde özetlemek mümkündür.




Çelişkiden en iyi uygulamaya



Dengeli değer belirleme



Çekirdek bir stratejiye bağlılık



Kültür – sistem bağlantısı



Çok yönlü yoğun iletişim



Risk sahipleriyle ortaklık



İşbirliği



Yenilik ve risk



Rekabet tutkusu



Dünya üzerinde en iyi uygulamalar



ÇELİŞKİDEN EN İYİ UYGULAMAYA



Yaşam bir çelişkidir. İç içe geçmiş insanı ve finansal değerlere odaklanmış* uzun dönemli bir çekirdek stratejiye bağlılık* kültür ve sistemlerin bağlantısı yaygın ve çok boyutlu iletişim* şirket içinde ve dışında ortaklık* iyi planlanıp yönetilen risk alma ve yenilik ve sürekli gelişme dışında asla tatmin olmayan bir rekabet tutkusudur.



DENGELİ DEĞER BELİRLEME



İnsani değerler arasında güvenlik ve büyüme fırsatları verilir. Üretim değerleri kalite* hizmet ve verimliliği içerir. Finansal değerler* satışlar* pazar payı* sermaye getirisi vb. ifade edilir. Bütün değer ölçümleri sonucunda son kararı müşterilerinin verdiği gerçeğine gelir.



ÇEKİRDEK BİR STARETİJİYE BAĞLILIK



Eldeki bütün araştırmalar uzun dönemli başarının çekirdek bir staretijiye uzun dönemli bağlılık gerektirdiğini doğrulamaktadır. Bu üst düzey yönetimin* kalıcı ve kurum oluşturabilmesinin ikinci yoludur. Değerlerle staretejik bağlılık bir arada* kuruluşun üç yapısal temelinden ikisini oluştururlar. Üçüncüsüde kültürdür.



KÜLTÜR – SİSTEM BAĞLANTISI



Kültür şirket değerleri ve uzun dönemli bir staretejiye bağlılıkla birlikte bir kuruluşun temelidir. Kültür şirketin inanç sistemiyle ondan kaynaklanan davranış normlarından oluşur. Güçlü bir şirket kültürü finansal performansıda olumlu etkileyebilir. Bunu önce değerler ve inanç sistemi aracılığıyla insanlar arsında bağlantı kurarak yapar. Kültürün işletme ve idare sistemiyle bağlanıp bilinçli olarak kullanılabilecek bir gücü vardır.



ÇOK YÖNLÜ YOĞUN İLETİŞİM



Entellüktüel sermayeyi harekete geçirmek için kullandığımız yöntem iletişimdir. Verilerin ve bilgilerin değerli olabilmeleri için hareketli olmaları gerekir. İnsanlarla bilgiler iletişime girmezse hiçbir şey olmaz. İletişim merkezi bir iştir. İletişim aynı zamanda ortalıklarda* ekip çalışmasında* iş birliklerinde ve geleceğe yönelik staratejik planlamada da kritik bir değişkendir.



RİSK SAHİPLERİYLE ORTAKLIK



Ortaklıklar proje ya da programın sonuçlarının ötesinde pek çok yarar sağlarlar. Çeşitli fonksiyonlardan insanlar bir araya gelince* doğal olarak birbirleri hakkında bilgi edinir ve birbirlerinin bakış açısını takdir etmeye başlarlar. Öğrenmek ve birlikte büyümek fırsatını kazanırlar. Ufukları genişler ve hem daha verimli* hem de bir kez daha kendine güvenli bir hale gelirler.



İŞBİRLİĞİ



İşbirliği ve ortaklık yöntem açısından hemen hemen aynıdırlar. Her ikisi de kendi bölümünün dışındakilerle çalışmasını gerektirir. Başlıca fark* işbirliğinin genelde bir fonksiyon bünyesindeki disiplinler arasındaki engelleri ve yanlış anlamaları ortadan kaldırmasıdır.



YENİLİK VE RİSK



Yenilikçi bir risk kültürü oluşturmak* insanların ceza kaygısı duymadan fikirlerini denemelerine güvenmek demektir. Başarısız olduğunuz da ondan ders almalısınız * yoksa onu tekrarlamak zorunda kalırsınız. Risk ile başarısızlık ceza görmek değil* öğrenmek demek olduğunda insanlar risk alabilir. Tanıma* risk alıcı davranışları teşvik etmek için her şeyden daha etkilidir.



REKABET TUTKUSU



Sürekli gelişme asla tatmin olmamanın kurumsal bir değer haline getirilmesinden güç alır. Bu Bham’lerin kültürünün bir parçasıdır. Bütün süreçlerin her zaman gözden geçirilebileceğini ve geçirilmesi gerektiğini herkes bilir. Bu sürekli gelişme baskısı* maliyet kısıntısı* verimlilik artışı* kalite yada hizmet gibi konularda küçük ya da büyük* ama sürekli bir iyileşme sağlar. Lider olduğunuzda pazarı* kendi güçlü olduğunuz noktalara göre biçimlendirebilirsiniz. Bu da sürekli arayı açmanıza yarar.



DÜNYA ÜZERİNDE EN İYİ UYGULAMALAR



İnsan kaynakları* doğrudan maliyet düşüşlerinin yanı sıra personel sorunlarının sayısında da bir düşüş beklemektedir. Artan idari faaliyete oranla personel ilişkilerine daha çok zaman ayrılmaktadır.



Zaman kullanım uygulamasının etkinliğinin yanıtı ortadadır. Eğer bu uygulama insan kaynaklarında etkili bulunmasaydı* bütün kurumsal hizmetler bölümünü kapsayacak biçimde genişletilmezdi. Etkinlik az düzeyde ölçülebilir. Maliyet yönetimi* hizmet gelişimi ve personel memnuniyetidir.