Translate

Deliler Kasabası

20 Haziran 2011 Pazartesi

Her Yönüyle Ermeni Sorunu[Kitap Özeti]

Her Yönüyle Ermeni Sorunu

Kitabın amacı, özellikle Osmanlı döneminde Ermenilerin konumları hakkında okuyucuyu aydınlatarak objektif bir bakış açısıyla tarihe ışık tutmaktır. Ermeni tarihinden söz eden ve hemen hemen hepsi kiliseye bağlı olan tarihçilerin bir çoğu, Ermenilere yabancı olan milletlerdendir. Ermeni kelimesine ilk olarak, İran Hükümdarı "Doryüs=Dara"nın yazıtlarında rastlanmıştır.

Türk'lerin Anadolu'yu fethinden önce Anadolu'nun doğusunda Bizans'a bağlı iki Ermeni Prensliği bulunuyordu. Fakat zamanla bu prensliklere Bizans tarafından son verilmiştir. Görüldüğü gibi Anadolu'nun Türk'leşmesi sürecinde ortada mevcut bir Ermeni Devleti yoktu. Bu dönemden sonra Anadolu'da, Türkler tarafından Ermenilere büyük hoşgörü gösterilmiştir.

Ermenilerin yaşadığı topraklar Osmanlı hakimiyetine girdiği sırada, doğuda 470, Çukurova'da ise 150 yıldır ne bir Ermeni Prensliği ne de bir Ermeni Krallığı vardı. Bu dönemde de Ermeniler huzur içinde yaşamışlardır. Özellikle Tanzimat fermanından sonra hak ve özgürlükleri inanılmaz dereceye ulaşmıştır. Bu yıllarda Ermeniler din işlerinde özgürce hareket edebildikleri gibi, devlet kademesinde de önemli görevler üstlenmişlerdir. Yapılan araştırmada ikinci Meşrutiyet Meclisinin yaklaşık olarak % 5'ini Ermeniler oluşturmaktaydı.

Osmanlı Devleti'nde, uzun yüzyıllar boyunca Türk'lerle birlikte yaşayan gayrimüslimler üzerinde, sosyal ve kültürel bakımdan önemli derecede bir Türk tesiri vardı. Bu tesirler başta Türkçe'nin bu unsurlar tarafından kullanılmasından başlayarak, müzik, yemek, isim-soyad, folklor, halk, edebiyat gibi çok çeşitli alanlarda kendini göstermiştir.

Osmanlı İmparatorluğu ekonomisinde gayrimüslimler (Ermeniler dahil), orta sınıf tüccardılar. Borç para veren bankerler, aracı ve tefecilerdi. Avrupa'daki gelişmelere bağlı olarak; doktorluk, eczacılık, mühendislik ve avukatlık işleri ile uğraşarak bu alanlarda gelişmelere neden oldular.

Osmanlı Devletinde gayrimüslimlerin başta gelen vergi yükümlülükleri, cizye ile kendini gösteriyordu.

1831 nüfus sayımına göre Ermenilerin nüfusu 18.742 yani toplam nüfusun %0,51'i idi.

Ermeni iddialarının günümüzde en çok yoğunlaştığı konu "Nüfus meselesi"dir. Osmanlı Devletindeki Ermenilerin nüfusu asılsız ve dayanaksız rakamlarla çok fazla gösterilmeye çalışılmıştır ve halen de çalışılmaktadır. Özellikle Sivas, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Van ve Diyarbakır(Vilayet-ı sitte)'da Ermenilerin çoğunlukta olduğu, bundan dolayı bu bölgelerin "Ermeni yurdu" olarak kabul edilmesi gerektiği tezi, gayri ilmi alanlarda, siyasi propagandaya dayanak olmak üzere yıllarca işlenmiştir. Bu konudaki asılsız idialarla, "1915 Ermeni Teçhir Olayı"nın istismar edilmek istendiği gözlenmektedir. Bu olaylar sırasında "1.500.000" Ermeni'nin Türkler tarafından katledildiği" şeklindeki bir başka asılsız iddiaya da, nüfus istatistikleri ile temel bulunmaya gayret edilmektedir.

Osmanlı hakimiyetinde kalan Ermeniler, diğer gayrimüslimlere nazaran Türklere en çabuk adapte olup kaynaşan, anlaşan ve bu sebeple de devletin itimadını kazanıp, Rumlardan çok onun nimetlerinden faydalanan cemaat olmuştur.

Emperyalist güçler, Rumlardan sonra, Anadolu Hıristiyanlarından Ermenileri kışkırtma yoluna gittiler.

İç ve dış kamuoyunda bilinenin aksine, teçhir kararı Osmanlı Devletinin bütün Ermeni vatandaşlarına uygulanmamıştır.

Osmanlı Hükümeti, Ermeni techirine başlamadan önce; bütün vilayetlere yazılar yazarak; bölgelerinden geçecek kafilelerin bütün ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirlerin alınmasını ve yiyecek stoklanmasını bildirmiştir. Sadece ihtiyaçlarının karşılanmasıyla yetinilmemiş, Ermenilerin borçlarının alınmamasını; aşar, ağnam ve diğer vergi borçlarının ertelenmesi de sağlanmıştır.

Birinci Dünya savaşında Ermeni nüfusunun 1.250.000 civarında olduğu bilinmektedir. ASRIN EN PLANLI YER DEĞİŞTİRME HAREKETİ olan bu teçhir harekatı, Ermenilerin yeni iskan sahalarına nakillerini amaçlamış, büyük bir disiplin içinde gerçekleştirilmiştir ve tarihi olarak da belgelenmiştir.

Mesnetsiz iddialara göre ise 1.500.000 ila 3.000.000 Ermeni katledilmiştir. Ermenilerin bu katliam iddialarını dünya kamuoyuna mal etme çabaları içinde "24 Nisan 1915" Ermeni soykırımı günü ilan edilmiş, tüm dünyadaki Ermeniler buna inandırılarak Türk'ler karalanmıştır.

ASALA ismini verdikleri örgüt ise Türkiye aleyhinde pek çok gösteri yapmış, masum insanlarımızı katletmişlerdir.

ASALA'nın, PKK ve diğer terör örgütleri ile yakın ilişkide bulunması; terörist başını "Onur Üyesi" seçmeleri gibi faaliyetleri olmuştur.Sonuç olarak, Türkiye çok büyük bir oyunun içine düşürülmek istenmektedir. Gerçekler saptırılarak anlatılmakta; gerçekler yalanlanmaktadır. Buna karşı milli bilinçle hareket edilmeli, konu tüm Dünya kamuoyuna bildirilmeli ve Ermeni Diasporasının önüne geçilmelidir.
kitap özetleri, kitap özeti, kitaplar, yeni çıkan kitaplar, romanlar, hikayeler, biyografiler, kitap oku, bedava kitap